Khớp lệnh và các loại lệnh giao dịch chứng khoán

0

Nguyên tắc xác định giá thực hiện trong phương thức khớp lệnh định kỳ từ nhiều yếu tố, tìm hiểu các loại lệnh giao dịch chứng khoán dưới đây nhé.

Các loại khớp lệnh trong chứng khoán?

Khớp lệnh định kỳ:

Khớp lệnh định kỳ là phương thức giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở khớp các lệnh mua, lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định, nhằm tìm ra mức giá mà khối lượng giao dịch lớn nhất.

Ví dụ về khớp lệnh định kỳ:

Khớp lệnh và các loại lệnh giao dịch chứng khoán 1

Có sổ lệnh với sự tham gia của các nhà đầu tư: A, B, C, D, E, F, G, H với mức giá và khối lượng được cho như bảng trên. Ta có cột cộng dồn khối lượng nếu khớp lệnh ở mức giá tương ứng. Ta thấy ở giá 101.000đ có khối lượng khớp lệnh cao nhất là 5.000 CP thì giá 101.000đ sẽ được chọn là mức giá khớp lệnh định kỳ.

Khớp lệnh liên tục

Phương thức khớp lệnh liên tục là phương thức khớp lệnh chứng khoán được thực hiện dựa trên cơ sở so khớp các lệnh mua hoặc bán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán. Việc so khớp lệnh sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc ưu tiên về giá: Lệnh nào có giá tốt hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

  • Lệnh mua nào có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
  • Lệnh bán nào có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá thì lệnh giao dịch nào nhập trước vào hệ thống giao dịch sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Nếu các lệnh giao dịch có cùng mức giá và có cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh của khách hàng sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán.

Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh giao dịch đều là của khách hàng hoặc đều là lệnh tự doanh có cùng mức giá và cùng thời gian thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Nguồn: https://dubaocophieu.com/khop-lenh-la-gi-cac-loai-khop-lenh-trong-chung-khoan.html

Leave A Reply

Your email address will not be published.